โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


            โรงเรียนคันนายาวเดิมเป็นโรงเรียนอนุบาล จนเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้ยุบและเปิดเป็นโรงเรียน
ประชาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลคันนายาว 1 (อิสลามบำรุง)” 
ตั้งอยู่ในบริเวณสุเหร่าแดง ขณะนั้นเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             ต่อมา พ.ศ.2492 อาคารสุเหร่าแดงชำรุด นักเรียนไม่มีสถานที่เรียน จึงขอใช้บ้านว่างของ 
นายสมสุข  ธารินเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากสุเหร่าแดง ประมาณ 800 เมตร  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ.2499 โดยแบ่งนักเรียนเป็น  2  ส่วน โดยเรียนที่สุเหร่าแดงกับที่บ้านของ
นายสมสุข  ธารินเจริญ  ทำให้ไม่สะดวกในการบริหารงาน  ดังนั้นใน พ.ศ.2499  ได้รับงบประมาณจาก
กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ซึ่งนายสมสุข  ธารินเจริญ  ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน  
3 ไร่เศษ เป็นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว
      กระทั่ง พ.ศ.2524 นายสวาท  และนายสมบัติ  ธารินเจริญ  บุตรของนายสมสุขได้ยกที่ดิน 
ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ผู้บริจาคที่ดินทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)”  
              ปัจจุบันโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่เลขที่  37  ซอยเสรีไทย 50 แยก3 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์. 0-2517-0728 โทรสาร.0–2517-0728