โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิภาภรณ์ โพธิ์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา จันทร์เหลือง
ครู คศ.2

นางสโรชา เหมหอมวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวมรัชนก ปุริโส
ครู คศ.2

นางสาวปุณยนิตย์ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1

นายปวริชย์ ทองทา
ครู คศ.1

นายสิทธิ์ เต็งหิรัญ
ครูสอนภาษาอาหรับ

นางสาวสินีกานต์ พรพัฒน์ดำรงชัย
ครูสอนภาษาจีน

Miss Josephine Silvoza
ครูสอนห้อง English Program

Miss Casey Dianne Latawan Galutan
ครูต่างชาติ สอน EP

Mr. Jaymar M. Cuanico
ครู ต่างชาติ

Miss Ofelia E. Guiyalo
ครูต่างชาติ สอน EP

Miss Ronalean Fiestada Fabelia
ครูต่างชาติ สอน EP

Miss Marilyn A Daketa
ครู ต่างชาติ