โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิภาภรณ์ โพธิ์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมรัชนก ปุริโส
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา จันทร์เหลือง
ครู คศ.1

นางสโรชา เหมหอมวงศ์
ครู คศ.1

นายสิทธิ์ เต็งหิรัญ
ครูสอนภาษาอาหรับ

นางสาวปุณยนิตย์ สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเปมิกา อินไชย
ครูผู้ช่วย

นายปวริชย์ ทองทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินีกานต์ พรพัฒน์ดำรงชัย
ครูสอนภาษาจีน

Miss Josephine Silvoza
ครูสอนห้อง English Program

Miss Casey Dianne Latawan Galutan
ครูต่างชาติ สอน EP

Mr. Jaymar M. Cuanico
ครู ต่างชาติ

Miss Ofelia E. Guiyalo
ครูต่างชาติ สอน EP

Miss Ronalean Fiestada Fabelia
ครูต่างชาติ สอน EP

Miss Marilyn A Daketa
ครู ต่างชาติ