โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิภาภรณ์ โพธิ์สุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมรัชนก ปุริโส
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา จันทร์เหลือง
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิ์ เต็งหิรัญ
ครูสอนภาษาอาหรับ

นางสาวสินีกานต์ พรพัฒน์ดำรงชัย
ครูสอนภาษาจีน

นางสโรชา เหมหอมวงศ์
ครู คศ.1

Miss Josephine Silvoza
ครูสอนห้อง English Program