โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิภาภรณ์ โพธิ์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา จันทร์เหลือง
ครู คศ.2

นางสโรชา เหมหอมวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวมรัชนก ปุริโส
ครู คศ.2

นางสาวปุณยนิตย์ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1

นายปวริชย์ ทองทา
ครู คศ.1

นายสิทธิ์ เต็งหิรัญ
ครูสอนภาษาอาหรับ

นางสาวสินีกานต์ พรพัฒน์ดำรงชัย
ครูสอนภาษาจีน

Miss Josephine Ramirez Silvoza
ครูผู้สอนห้องเรียน EP1

Miss Casey Dianne Latawan Galutan
ครูผู้สอนห้องเรียน EP1

Miss Ofelia E. Guiyalo
ครูผู้สอนห้องเรียน EP2

Miss Ronalean Fiestada Fabelia
ครูผู้สอนห้องเรียน EP2

Mr.Dennis sy chua
ครูผู้สอนห้องเรียน EP3

Mrs.Catherine Dela Pena Cervantes
ครูผู้สอนห้องเรียน EP3

Mr.Allanniel Bugto
ครูผู้สอนห้องเรียน EP4

Mr.Leo Miguel mantes
ครูผู้สอนห้องเรียน EP4