โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบมุ่ยเทียน เชิญอักษร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.พ. 2475 – 9 ต.ค. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายอุสมาน บินฮัจยี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค. 2477 – 30 เม.ย. 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายมนิศ วิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2486 – 11 ต.ค. 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี สุคลธศุภมาลย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ต.ค. 2488 – 15 ส.ค. 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สติปัฏฐาน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ส.ค. 2492 – 29 มิ.ย. 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง พวงพิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มิ.ย. 2500 – 31 ม.ค. 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เฟื่องลิขิต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2508 – 18 พ.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค. 2530 – 2 ต.ค. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตต์ ขจรฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2532 – 16 มิ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางจงจิตต์ นิตยสุทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิ.ย. 2536 – 28 ก.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พันธุ์แพ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2536 – 1 ต.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2541 – 31 ต.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา พลีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2545 – 21 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ทองบุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค. 2547 –23 พ.ย. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุภาพ วาทีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พ.ย. 2549 – 1 พ.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์รัช เฉลิมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2554 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย จันทร์เทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตลุาคม 2559 - ปัจจุบัน