โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
เป้าหมาย / กลยุทธ์
เป้าหมาย / กุลยุทธ์
เป้าหมาย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2. นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความพร้อมสู่
    ประชาคมอาเซียน
6. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น
6. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. การพัฒนาตามวิถีลูกเสือ
6. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรเต็มศักยภาพ
7. การพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
8. การสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน
9. การบริหารเชิงระบบอย่างมีคุณภาพ