โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนิดา แสงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรพงษ์ รักษาราษฎร์
ครู คศ.3

นางสุวรรณา กะระกล
ครู คศ.3

นางสาวปวีณา ฟองมูล
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา สรรเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี เมยประโคน
ครู คศ.1