โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพนิดา แสงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวรรณา กะระกล
ครู คศ.3

นางสาวสยมพร แซ่เต็ง
ครู คศ.1

นางสาวสุชานาฎ กองค้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยไพลิน มูลสูตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีราภรณ์ ค้าสม
ครูผู้ช่วย