โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประสาท เสรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอินทิรา โพธิ์ใบ
ครู คศ.2

นางสาวกรนิษา มีรัตน์
ครู คศ.2

นายชัยชนะ มูลเดช
ครู คศ.1

นางวรรณา งามสง่า
ครู คศ.1