โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพย์สุดา วัลลภธารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพวรรณ ฉลองชน
ครู คศ.2

นางวิไลวรรณ เรืองเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐพร ดิษฐสุนนท์
ครู คศ.3

นางสาวฟารีดา จีนจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ เครือแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิดา เต็งสุวรรณ
ครูผู้ช่วย