โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ปฐมวัย

นางอรวรรณ ทองเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมสังวาลย์
ครู คศ.2

นางสาววงเดือน ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางพัชรา ฤทธิโชติ
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา โสดาดง
ครู คศ.1

นางสาวประทินทร์ จันทร์คำ
ครู คศ.2

นางสาวพัชรี ลัดดา
ครูผู้ช่วย

นางนิตย์รดี น้อยจำนงค์
พี่เลี้ยง

นางสาวสุจินดา บัวริ
พี่เลี้ยง

นางวนิดา เวชทัพ
พี่เลี้ยง

นางรัตนา เซ็มแม้นหมัด
พี่เลี้ยง

นางอรุณี อาภาพันธุ์
พี่เลี้ยง

นางภัทรภร วงศ์ษา
พี่เลี้ยง