โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ปฐมวัย

นางสาวประทินทร์ จันทร์คำ
ครู คศ.2

นางพัชรา ฤทธิโชติ
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมสังวาลย์
ครู คศ.2

นางสาววงเดือน ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา โสดาดง
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ลัดดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสยมพร แซ่เต็ง
ครูผู้ช่วย

นางภัทรภร วงศ์ษา
พี่เลี้ยง

นางนิตย์รดี น้อยจำนงค์
พี่เลี้ยง

นางวนิดา เวชทัพ
พี่เลี้ยง

นางอรุณี อาภาพันธุ์
พี่เลี้ยง

นางรัตนา เซ็มแม้นหมัด
พี่เลี้ยง

นางสาวสุจินดา บัวริ
พี่เลี้ยง