โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวประทินทร์ จันทร์คำ
ครู คศ.3

นางพัชรา ฤทธิโชติ
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมสังวาลย์
ครู คศ.2

นางสาววงเดือน ศิริจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา โสดาดง
ครู คศ.2

นางสาวพัชรี ลัดดา
ครู คศ.1

นางสาวศินีนาถ แก้วดี
ครู คศ.1

นางสาวไพจิตร โอษฐงาม
ครูผู้ช่วย

นางนิตย์รดี น้อยจำนงค์
พี่เลี้ยง

นางภัทรภร วงศ์ษา
พี่เลี้ยง

นางวนิดา เวชทัพ
พี่เลี้ยง

นางอรุณี อาภาพันธุ์
พี่เลี้ยง

นางรัตนา เซ็มแม้นหมัด
พี่เลี้ยง

นางสาวมนัสนันท์ จิตรชื่น

นางสาวสุจินดา บัวริ
พี่เลี้ยง

นางสาววารุณี อาภาพันธ์