โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกรรณิกา ขันธบัณฑิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอำไพ ตระการดี
ครู คศ.2

นางสาวปพิชฌาญ์ บุญมี
ครู คศ.1

นางสาวศินีนาถ แก้วดี
ครูผู้ช่วย