โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)

" ภายในปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 
มีการพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ "
 
 
 
พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ
3. การบริหารจัดการเป็นระบบ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. พัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน