โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
การ สอบแข่งขัน "ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11"
ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มที่ 1 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3)

ด.ญ.รัตติกา  ธรรมสาลี    รางวัลผ่านเกณฑ์  รับเกียรติบัตร 
ด.ญ. พิมพ์นภา  บุญวันต์  รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
ด.ญ สรัลพร  ฮาซัน         รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน


กลุ่มที่ 2 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6)
 
ด.ญ. ชัชชฎา  สีหอม           รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเข็มและเกียรติบัตร 
ด.ญ. ณัฎฐนิช  ละอองทอง  รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเข็มและเกียรติบัตร 
ด.ช.  กฤตนัย  ซุยรัมย์         รับรางวัลผ่านเกณฑ์  รับเกียรติบัตร 
จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร  
แข่งขันเ ระหว่างวันที่ 24-  25 พฤศจิกายน 2561  
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,13:20   อ่าน 267 ครั้ง