โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)เป็นประธาน ในจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครองของ นักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียนชั้น อนุบาล 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุม รับทราบ นโยบาย ด้านการจัดการศึกษา ของสำนักการศึกษา และของโรงเรียนคันนายาว และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน มติที่ประชุม เลือก
1. คุณกรรณารา จงจิตต์พิสมัย ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ. 2/3 ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
2. คุณศิริศักดิ์ พรหมไทร ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 6/2 รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. คุณพัชรพงษ์ เพ็งอาทิตย์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 1/2 รองประธานกรรมการคนที่ 2
4 คุณรุ่งโรจน์ เพ็งประภา ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ. 1/2 กรรมการ
5. คุณภาสวิน อาจละออ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 3/1 กรรมการ
6. คุณนวิยา สิริประภาศุข ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 2/3 กรรมการ
7. คุณวิไลวรรณ เรืองเจริญ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 5/3 กรรมการ
8. คุณดวงใจ สันประเสริฐ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 4/2 กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,15:55   อ่าน 13 ครั้ง